Upptäcker kulturlämningar med hjälp av laserdata

Tillgången på nya data gör att vi kan flytta fram positionerna inom skogsskötseln. Nu vill ett Mistra Digital Forest-projekt utveckla metoder för att upptäcka kulturlämningar med hjälp av laserdata, det skulle förenkla och förbättra arbetet med att skydda dessa historiska objekt. 

– Skogsägarna har höga krav på sig att skydda kulturlämningar vid avverkning. Samtidigt är många av dom svåra att undvika och det är ett rätt utmanande ansvar att leva upp till. Nu vill vi se om vi med hjälp av laserdata lättare kan upptäcka kulturlämningar, säger Henrik Persson, seniorforskare inom digitalisering på Skogforsk.

Nya studier visar att det går att upptäcka kolbottnar, fångstgropar och andra större kulturlämningar på marken med hjälp av Lantmäteriets nationella laserdata. Men lämningar i form av exempelvis husgrunder och gravar har hittills inte kunnat upptäckas med de nationella data som finns till hands. 

– Samtidigt är det just den sortens lämningar som branschen efterfrågar digitala stöd för att upptäcka, säger Henrik. Eftersom den nationella laserdatan i dagsläget inte räcker till vill vi som ett första steg se om vi kan identifiera den här sortens kulturlämningar med hjälp av mer högupplösta data.

Bild på Henrik Persson
Henrik Persson, Skogforsk
Foto: Privat

Vill ta fram karta över kulturlämningar i alla Sveriges skogar

Ett 2 200 hektar stort testområde har laserskannats i tre våglängder, med hög punkttäthet. Genom att klassificera punkterna – det vill säga beskriva vad de föreställer och gruppera dom – kan den detaljrika datan användas för att träna AI-modeller. Fältinventeringar från samma område används som referensmaterial.

En utmaning är att lämningarna är så geografiskt utspridda, i testområdet fanns det omkring ett hundratal likadana kulturlämningar och mer omfattande underlag krävs för att träna upp en AI-modell. Lösningen på det problemet kan finnas i det nya nationella skogsdatalabbet som Skogforsk är värd för och som samlar data från hela skogssektorn. Där skulle högupplösta data från fler skogsägare kunna ge AI-modellen ett större underlag att träna på.  

– Vi är precis i uppstarten men ambitionen är att ta fram en karta över kulturlämningar i alla Sveriges skogar. Den skulle kunna fungera som ytterligare ett lager i planeringsverktyg för skogsskötsel och skördarföraren skulle kunna få upp ett slags digitala stängsel runt känsliga områden. Det skulle vara en klar förbättring jämfört med idag när vi exempelvis märker upp lämningar manuellt, ofta baserat på bristfälliga data, säger Henrik.